Alphathon leaderboard


Rank Score Name
1. 1,863,315,547,344,540.00 YASH GAUR
2. 1,495,810,374,153,980.00 Gokul Mahesh
3. 27,764,245,007,262.90 Vyasanand Rao
4. 33,854.35 kadiyala nishanth
5. 696.37 Puneet shekhar nayak
6. 27.58 Roshan Sharma
7. 25.12 Nishant Kumar
8. 18.68 Ruchik Chauhan
9. 17.84 biplab mandal
10. 17.84 Manoj Kumar M
11. 17.84 shashank varma
12. 17.14 Aditaya Jasrotia
13. 16.69 Ran Vijay Singh
14. 15.91 Ramhesh Babu RD
15. 14.77 Vinay Kumar
16. 14.30 Sagar Kulkarni
17. 13.79 Nihal Jain
18. 12.44 KG Sabari
19. 11.03 shyam j
20. 10.60 Anirban Nag

Alphathon